aktuality

28.06. 2017

Ukončení doby udržitelnosti

logo.JPG

Projekt Učitel ONLINE je na úplném konci své doby udržitelnosti. Dne 30. 6. 2017 končí doba udržitelnosti, ale podařilo se dojednat, že webové stránky poběží i nadále a bude tedy možné materiály dále využívat a stahovat. Za spolupráci děkujeme ACTIV Učiteli

Za vedení projektu ještě jednou děkujeme všem, kteří se na celé realizaci projektu nějak podíleli.

Vedení projektu.

Petr Bárta

18.06. 2017

Vyhlašení souteže o nejlepší studentskou práci 2016/2017

soutez17a.JPG

Vyhlásili jsme soutěž o nejlepší studentskou prezentaci školního roku 2016/2017

Soutěží se volném pokračování studentských interaktivních prezentací, kde v letošním roce soutěží výstupy třídy: 6.O. Veškeré prezentace naleznete na PEKCLOUDU a na stránkách školy:


http://websidepbtridy.wz.cz/20162017/6.o/6.o.htm

 

Hlasovat můžete na tomto odkazu ZDE!

 

Uzávěrka hlasování je: pátek 30. 6. 2017

 

Petr B

10.06. 2016

Vyhlašení souteže o nejlepší studentskou práci 2015/2016

obr.JPG

Vyhlašuje soutěž o nejlepší studentskou prezentaci školního roku 2015/2016

Soutěží se volném pokračování studentských interaktivních prezentací, kde v letošním roce soutěží výstupy třídy: 5.OVeškeré prezentace naleznete na PEKCLOUDU a na stránkách školy: http://websidepbtridy.wz.cz/20152016/5o/5.o.htm

Hlasovat můžete na tomto odkazu ZDE!

Uzávěrka hlasování je: neděle 26. 6. 2016

Petr B.

08.10. 2015

Dotazník pro uzavření realizace globálních grantů

Vážená paní, vážený pane, vážený studente či žáku,

dovolujeme si Vás požádat o vyplnění níže uvedených dotazníků, které jsou nutné pro uzavření realizace globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) ve Středočeském kraji a pro souhrnnou evaluační zprávu. Současně naše oddělení připravuje elektronickou publikaci „Příklady dobré praxe“ globálních grantů OP VK.

Dotazník je k dispozici ve dvou variantách:

  1. Pro pedagogy/lektory zařazené do projektu (dostupný zde: https://goo.gl/6r8RH1 )

  2. Pro žáky/studenty začleněné do projektu (dostupný zde: https://goo.gl/mUwmtm )

Výsledky poslouží k celkovému zhodnocení všech projektů realizovaných v rámci OP VK ve Středočeském kraji. Prováděné šetření je anonymní a výsledky budou využity pouze pro účely výše uvedené Evaluační zprávy.

Děkujeme za spolupráci a pomoc při vyplňování dotazníků.

Vedení projektu

pekarjeucitelonline.cz

svátek má Bořek, 12.7. 2024

PROJEKT „UČITEL ONLINE " Reg. č. CZ.1.07/1.1.06/02.0092

ŽADATEL: GYMNÁZIUM DR. JOSEFA PEKAŘE MLADÁ BOLESLAV

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa 1, Oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Stručný popis projektu

Cíl projektu:

Rozšířit interaktivní způsob výuky s využitím moderních informačních a komunikačních technologií mezi pedagogy a žáky škol zapojených do tohoto projektu a sekundárně také mezi ostatní obdobně zaměřené školy Středočeského kraje.

Zvýšit kvalitu a odbornou úroveň pedagogů a jimi připravených výukových materiálů, důraz je kladen na využití volně dostupných zdrojů na internetu (výukové materiály pro interaktivní tabule i klasickou prezentační techniku, flashové aplikace a další výukové programy).

Vytvořit volně přístupnou databázi výukových materiálů jak pro okamžité použití při výuce bez úprav, tak i pro jejich úpravu a následné použití dle konkrétních potřeb pedagoga a školního ŠVP.

Navázat přímou aktivní spolupráci a partnerství mezi pedagogy zúčastněných škol - vznik pedagogických sítí.

Radikálním způsobem zvýšit kvalitu celého výukového procesu, učinit výuku pro žáka více atraktivní, zajímavou, umožnit maximální zapojení žáků do výuky.

Účastníci projektu:

Žadatelem je Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav, celkem je do projektu zapojeno 60 pedagogů 5 gymnázií z celého Středočeského kraje. (Gymnázium, Mnichovo Hradiště, Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Gymnázium, Mladá Boleslav, Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora)


Cílová skupina:

Primárně všichni pedagogové (celkem 217) a žáci (celkem 2506) zúčastněných škol, sekundárně pedagogové i žáci všech gymnázií Středočeského kraje

Doba trvání projektu : 30 měsíců. 1. 1. 2010 - 30. 6. 2012                                                                                                  

Celkové způsobilé náklady projektu: 7.433.416,00 Kč                                                                               


Výstupy z projektu:

A - pedagogové, kteří aktivně používají k výuce moderní interaktivní metody a pomůcky

Ucelený systém školících aktivit. Uživatelská školení, metodické semináře ve skupinách škol - ovládání techniky, tvorba výukových materiálů, využití internetu, aplikace v praxi.

B - zpracované výukové materiály (přípravy) použitelné v praktické výuce

Každý pedagog 20 výukových hodin v rozsahu 5-10 stránek předváděcího sešitu interaktivního výukového SW, celkem 1600 příprav na výukové hodiny. Umístěny na internetové stránky projektu - volně přístupné komukoliv.

C - zpracované metodické materiály a návody pro interaktivní výuku v konkrétních vyučovaných předmětech

Ucelený metodický materiál pro konkrétní vyučovaný předmět v rozsahu cca 20-25 stran formátu A4 + vzorové příklady dobré praxe. Umístěn volně na internetu jako vzor a návod, jak úspěšně a efektivně zavést interaktivní výukové metody do běžného života školy.

D - materiálně-technické vybavení zúčastněných škol

V rámci projektu bude dodáno vybavení celkem pro 20 učeben pro interaktivní výuku. Vybavením učebny se rozumí interaktivní tabule, multilicenční výukový software, specializované výukové SW a databáze, ozvučení, kabeláž, montážní práce. Předmětem dodávky nebude výpočetní technika, nábytek apod., dále pak část dataprojektorů, pro realizaci projektu bude využito techniky, kterou již školy vlastní.

Celkové shrnutí přínosu projektu pro jednotlivé účastníky:

A - Radikální zlepšení celkové úrovně školy

Vyšší kvalita celého vzdělávacího procesu, vyšší zájem a aktivita žáků při výuce, navázání či prohloubení dosavadní spolupráce s dalšími obdobně zaměřenými školami v rámci sítí a to jak horizontálně (střední školy mezi sebou) tak vertikálně (návaznost ŠVP a pojetí výuky obecně mezi základními a středními školami).

B - Nová úroveň výuky a kvalifikace pedagogického sboru školy

Změna způsobu výuky směrem k moderním interaktivním výukovým metodám (které ovšem nejsou samospasitelné a nemohou a neměly by být jedinou možnou cestou v dalším rozvoji školy) a používání prostředků ICT v běžném životě školy, přičemž je zajištěno odpovídající proškolení všech zapojených pedagogů. Rozsah a množství v rámci těchto projektů zpracovaných výukových a metodických materiálů umožní tuto moderní techniku používat široké pedagogické obci, běžný pedagog nebude nucen vymýšlet a realizovat své přípravy od nuly, ale využije již zpracovaných materiálů, provede jejich úpravu dle svého stylu výuky a příslušného ŠVP a může je ve velice krátké době nasadit v praxi. Zanedbatelné není ani zvyšování osobní kvalifikace zúčastněných pedagogů, kteří by ve své domovské škole pak měli působit jako vzor pro své kolegy a převzít zodpovědnost za nasazení moderních interaktivních výukových metod a používání prostředků ICT obecně včetně školících aktivit směrem ke svým kolegům či směrem k dalším třetím osobám (další nezapojené školy, terciální vzdělávání, regionální informační centra apod.).

C - Materiálně technické zabezpečení školy

Rozšíření a modernizace vybavení školy v míře nezbytně nutné pro realizaci projektu (průměr 4 učebny na 1 zapojenou školu).

Žadatelská škola: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Palackého 211/3, 293 80 Mladá Boleslav

Kontakt: Mgr. Petr Bárta - pevná linka:+420 326375964, email:barta@pekargmb.cz

Zpracoval dne: 6. 12. 2008 Mgr. Petr Bárta (úprava 15. 4. 2010)